medtech.psu@gmail.com 074 28 9119

นายมาโนช โลหิต

นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาวจุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาววัชรี ทุ่มเอียด

นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาวอรอนงค์ ปานแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพรทิพย์ ศรีขวัญ

นักวิทยาศาสตร์

 

นายภัทรภณ รัตนอารียกรณ์

นักวิทยาศาสตร์

 

นางสาวสุภิญญา สินธ์สาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาววนิดา แก้วสีดำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวตรีนุช โสเจยยะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

 

นางสาวสมใจ สมาพรหม

นักวิชาการอุดมศึกษา

 

นางสาวภูมณีรัตน์ พัฒรุจินันทน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

 

นางสาวชลธิชา อรุณรุ่งเรือง

นักวิชาการอุดมศึกษา

 

นางสาววรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ

นักวิชาการอุดมศึกษา

 

นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม

นักวิชาการอุดมศึกษา

 

นายธีระทัศน์ เสียงอ่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

นายโกสินทร์ ภู่พุทธรักษา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นางนุจรี สำเภา

พนักงานห้องปฏิบัติการ

 

นางสาววรรณพร หนูรัตน์แก้ว

นักวิชาการศึกษา