medtech.psu@gmail.com 074 28 9119

 
 • ทุนสนับสนุนกิจกรรมวิจัย   (บัดนี้ - 31 ต.ค. 64)             
 • ทุนเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่    (บัดนี้ - 30 ก.ค. 65)        
 • ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา    (บัดนี้ - 20 เม.ย. 65)      
 • เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความปริทัศน์ (Page charge) WoS : SCI-EXPANDED (Q 1-4)     (บัดนี้ - 5 ก.ย. 65)     
 • เงินสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร      (บัดนี้ - 5 ก.ย. 65)        
  • แบบฟอร์มการขอรับทุน     (.DOC)     (.PDF)
 • เงินสนับสนุนค่าตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย    WoS : SCI-EXPANDED (Q 1-4)         (บัดนี้ -  5 ก.ย. 65)      
  • แบบฟอร์มการขอรับทุน     (.DOC)     (.PDF)
 • เงินรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย/ บทความปริทัศน์   WoS : SCI-EXPANDED (Q 1-4)        (บัดนี้ - 5 ก.ย. 65)          
  • แบบฟอร์มการขอรับทุน     (.DOC)     (.PDF)
 • เงินรางวัลการผลิตหนังสือ     (บัดนี้ - 30 ส.ค. 65)         
 • เงินรางวัลโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล     (บัดนี้ - 30 ส.ค. 65) 
  • แบบฟอร์มการขอรับทุน     (.DOC)     (.PDF)
 • เงินสนับสนุนการจัดโครงการด้านบริการวิชาการของศูนย์บริการฯ    (บัดนี้ - 30 ส.ค. 65)   
  • แบบฟอร์มการขอรับทุน     (.DOC)     (.PDF)
??สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ลิงค์ประกาศกองทุนวิจัยคณะและแบบฟอร์ม ปีงบ 65 

? ผู้วิจัยสามารถยื่นขอรับเงินจากกองทุนวิจัยคณะ ได้ตามช่วงระยะเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศฯ ?
 
งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ / 21 ต.ค. 64