medtech.psu@gmail.com 074 28 9119

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดให้บริการพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยที่มีการทดลองในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดการยื่นขอรับการพิจารณาฯ ดังนี้

 

 

นักวิจัยสามารถยื่นแบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ที่ 

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อาคาร 2 (ตึก LRC 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทร 0-7428-9114 หรือภายใน 9114 หรือ E-mail: narumol.ch@psu.ac.th 

งานวิจัย

4 ธ.ค.63

19 ต.ค. 64