medtech.psu@gmail.com 074 28 9119

ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์


 
ปรัชญา/ปณิธาน
 
     "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"
 
 

วิสัยทัศน์

    "เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระดับชาติ มีการผลิตงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้"

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและพัฒนาสู่สากล
  3. ให้บริการวิชาการในด้านเวชศาสตร์ชันสูตร และส่งเสริมการป้องกันโรคแก่ชมชนท้องถิ่นภาคใต้
  4. สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย

 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  2. เพื่อให้คณะมีผลงานวิจัยที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากนวัตกรรมการวิจัย
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะและศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคมรวมถึงเพื่อเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ
  4. เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

           ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง 1 ใน 3 ของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ และด้านวินิจฉัยโรคซับซ้อน

 

เอกลักษณ์

           คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ค่านิยมองค์กร

                =       Motivation (แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ)

           T       =       Talent (ทักษะ ความสามารถพิเศษ)

           P       =       Pride (ความภูมิใจ)

           S       =       Synergy (การทำงานร่วมกัน)

                 =       Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นเอกภาพ       

           MT-PSU    =    การทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพโดยใช้ทักษะความสามารถ และมีความภาคภูมิใจในองค์กรเป็นแรงจูงใจ

 

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการผลิตบัณฑิต

2. งานวิจัยมีคุณภาพระดับสากล 

3. การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้

4. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล