medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
11 มกราคม 2565 | 6

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เปิดรับเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของสมาชิก ประจำปี 2565??โดยส่งเอกสารและไฟล์ ผ่านงานวิจัยคณะ เพื่อทำหนังสือนำส่ง
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2565
??ดาว์นโหลดประกาศและแบบฟอร์มได้ที่ https://www.amtt.org/content/view/495
 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
นางสาวนฤมล  จงวิไลเกษม
นักวิชาการอุดมศึกษา 
งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์
โทร 074-289114 หรือ 092-4594451

Share: