medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
11 มกราคม 2565 | 5

สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญฟังบรรยายหัวข้อ “มาฟังซิ...แล้วจะได้ทุน KM วช.”

โดยวิทยากรมืออาชีพ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยเข้าใจระบบการจัดการองค์ความรู้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ลักษณะทุน เงื่อนไข ขอบเขต และแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนมจาก วช.

ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom 

KM Poster

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ CLICK

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 นี้

 

Download กำหนดการกิจกรรม

 

Share: