medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
21 ตุลาคม 2564 | 114

?? ประกาศกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
  • ทุนสนับสนุนกิจกรรมวิจัย 
  • ทุนเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ 
  • ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา 
  • เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความปริทัศน์ (Page charge) WoS : SCI-EXPANDED (Q 1-4)  
  • เงินสนับสนุนการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร      
  • เงินสนับสนุนค่าตรวจภาษาอังกฤษบทความวิจัย    WoS : SCI-EXPANDED (Q 1-4)         
  • เงินรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย/ บทความปริทัศน์   WoS : SCI-EXPANDED (Q 1-4)      
  • เงินรางวัลการผลิตหนังสือ     
  • เงินรางวัลโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
  • เงินสนับสนุนการจัดโครงการด้านบริการวิชาการของศูนย์บริการฯ   
??สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ลิงค์ประกาศปีงบ 65 หรือ website คณะเทคนิคการแพทย์ 

? สามารถยื่นขอรับเงินจากกองทุนวิจัยคณะ ได้ตามช่วงระยะเวลาที่แจ้งไว้ในประกาศฯ ?
 
งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ / 21 ต.ค. 64
 

Share: