medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
19 กรกฎาคม 2564 | 77

 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ได้จัดทำรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สำหรับ คณะ / ส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ที่มีความต้องการนำรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ไปใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอผลงาน รวมทั้ง ภาพพื้นหลังสำหรับการประชุมออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ VIRTUAL และ ZOOM  คลิ๊ก

Share: