medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
07 สิงหาคม 2563 | 116

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)" โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ ห้อง1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

      การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558  ที่กำหนดว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต้องได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักสูตร ของหน่วยงานหรือองค์กรที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรับรอง เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดการห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทางชีวภาพต่อไปได้

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินีนาฏ วัชราภรณ์  โทร 074-286963  E-mail : sineenart.w@psu.ac.th

Download กำหนดการจัดกิจกรรม

ไฟล์แนบ:
Share: