medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
07 สิงหาคม 2563 | 163

เรียน อาจารย์และผู้ที่สนใจ
สำนักวิจัยฯ ขอเชิญอบรม HREC จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของสำนักวิจัยฯ 
ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
บรรยายโดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายในวันที่ 27 ส.ค. 63 รับจำนวนจำกัด 150 บาท 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม จะขอบคุณยิ่ง

ไฟล์แนบ:
Share: