medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
03 สิงหาคม 2563 | 122

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

หลักสูตร “ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์และการศึกษาทางคลินิก”
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โดยลงทะเบียน?ภายในวันที่ 11 ส.ค. 63 ได้ที?่?

https://docs.google.com/forms/d/1k6ss6z-42qIXbqYX-VI2PrvwELwanMjyGqExvA-twaE/viewform?edit_requested=true
 

ไฟล์แนบ:
Share: