medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
08 กรกฎาคม 2563 | 4104

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทีมงานนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.จิดาภา เซคเคย์ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นครดร.ธีรภัทร นวลน้อยและ ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติโดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล จากคณะเทคนิคการแพทย์เป็นหัวหน้าโครงการชุดตรวจดังกล่าวจะใช้เวลาตรวจประมาณ 15-20 นาที สามารถวินิจฉัยคัดกรองการติดเชื้อเบื้องต้นได้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม แถลงข่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผลิตชุดตรวจประสิทธิภาพสูง PSU COVID-19 ได้สำเร็จ เปรียบเสมือนอาวุธสำคัญทางการแพทย์สำหรับต้านการรุกรานของเชื้อโรค โดยความสามารถของนักวิจัยจากหลายคณะ และทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาโดยเปิดศูนย์หลักของภาคใต้ในการดูแลผู้ป่วย

การติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 พบครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปทั่วโลกการวินิจฉัยการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่ถือเป็นวิธีมาตรฐาน คือการตรวจหาสารพันธุกรรม(RNA) ของไวรัสโดยตรวจจากสิ่งส่งตรวจที่เป็นสารคัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งต้องใช้บุคลาการที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานและแปลผลการตรวจ มีระยะเวลาการตรวจที่นานประมาณ 2-3 ชั่วโมง เครื่องมือมีราคาสูงไม่เหมาะกับงานภาคสนาม อีกทั้งบุคลากรที่ทำหน้าที่เก็บตัวอย่างจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัส เนื่องจากต้องสัมผัสกับคนไข้ในระหว่างการเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากทางเดินหายใจซึ่งมีความเข้มข้นของเชื้อไวรัสในปริมาณสูง

ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เปิดเผยว่า ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 (PSU COVID-19 Rapid Test)นี้ จะสามารถช่วยคัดกรองเบื้องต้น ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อ (person under investigation หรือ PUI) ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเบื้องต้นว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะใดของการติดเชื้อหากการวินิจฉัยเบื้อต้นพบผลบวก ก็สามารถส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันได้ นอกจากนี้หากเคยได้รับเชื้อและหายแล้วก็ยังตรวจได้การตรวจใช้ตัวอย่างเลือด และใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ในการทดสอบการพัฒนาชุดตรวจครั้งนี้เราเฟ้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั้งนักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกรและคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้เราผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

“โครงการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ใช้หลักการ immunochromatography(อิมมูโนโชมาโตกราฟฟี) (ICT) ในการตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่สร้างต่อเชื้อทั้งชนิด IgM และ IgG และจำเพาะต่อโปรตีนของเชื้อไวรัสก่อโรคCOVID-19 โดยวิธี ICT เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจเนื่องจากทำได้ง่าย รวดเร็ว มีความคงตัวมีความไวและความจำเพาะสูง สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการตรวจหาการติดเชื้อในเบื้องต้นและตรวจติดตามการพัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกาย ใช้เวลาในการตรวจเพียง 15-20 นาที ชุดตรวจเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหลายเดือน อีกทั้งตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจมีปริมาตรน้อย ประมาณ 15-20 ไมโครลิตร (2-3 หยด) ใช้ได้กับตัวอย่างเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว พลาสมาหรือซีรัม ตัวอย่างเหล่านี้มีปริมาณของเชื้อไวรัสที่น้อยมาก จึงลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรจากการเก็บตัวอย่างอีกทั้งยังเหมาะกับการตรวจภาคสนามที่บุคลากรทางการแพทย์ตรวจจากผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ลดการแพร่เชื้อและการลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลได้”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XqRY7jw7OyE&feature=emb_logo

Share: