medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
02 มีนาคม 2563 | 841

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. รับสมัครงาน

#ตำแหน่งอาจารย์

#เงินเดือน 31,500.- บาท

#คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิ ป.เอก/เทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีวุฒิ ป.ตรี ในสาขาเทคนิคการแพทย์
2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ไม่หมดอายุ
3. มีประสบการณ์สอน
4. มีงานวิจัยหลัง ป.เอก และมีผลงานตีพิมพ์
5. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและสามารถบริหารงานวิจัยได้
6. ให้บริการวิชาการและดูแลศูนย์บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. มีความสามารถในการสื่อสาร เขียนโครงการ และสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

#รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 2563

ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ http://bit.ly/3akrcC9
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบนะคะ