medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
04 กุมภาพันธ์ 2563 | 394

อีก 3 วันนะคะ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. จะเปิดรับสมัครน้องๆ โครงการรับนักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามโปสเตอร์เลยค่ะ