medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
08 มกราคม 2563 | 411

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  คณะเทคนิคการแพทย์  ม.อ. จัดโครงการ “พัฒนาตนเองและการบริหารความเครียด” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  เพื่อให้สามารถจัดการภาวะของอารมณ์ของตนเองหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ซึ่งทำให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ กลัว วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น จนเกิดเป็นความเครียด อันจะส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา โดยมีวิทยากร คือ นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี อดีตผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข ภาคที่ 11