medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
08 มกราคม 2563 | 502

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 ท่าน
1. ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล
2. ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ

ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU-TPSF)

ในระดับ 2 วิชชาจารย์ (Professional Teacher)