medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
13 ธันวาคม 2562 | 623

แบบสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ISO 15189/ ISO 15190 การพัฒนาระบบคุณภาพสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

วันที่  15-17 มกราคม 2563

หลักสูตร

กำหนดการ/วันที่

ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

ค่าสมัคร

(บาท)

วิทยากร

รับจำนวน

Certificate

 

คะแนน

CMTE

หลักสูตรที่ 1:

ISO 15189: 2012/

15190: 2003

ภาคทฤษฎี

15 ม.ค.63

(ภาคทฤษฎี)

ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1

- การบรรยายความรู้และอธิบายข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ
ISO 15190: 2003

 

1,300.-

- อ. รุ่งเรือง จารุมโนกุล

- อ. ปนัดดา มุสิกวัณณ์

- ว่าที่ ร.ต.ท. (ญ) ณัฐฐากูร วุฒิภูมิ 

50 ท่าน

P

Certificate

หลักสูตรที่ 1

*อยู่ระหว่างดำเนินการ

หลักสูตรที่ 2:

ISO 15189: 2012/

15190: 2003

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

  • 15 ม.ค.63

(ภาคทฤษฎี)

  • 16-17 ม.ค.63

    (ภาคปฏิบัติ)

ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2

- การบรรยายความรู้และอธิบายข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ
ISO 15190: 2003

- การฝึกปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 19011: 2018

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

2,500.-

- อ. รุ่งเรือง จารุมโนกุล

- อ. ปนัดดา มุสิกวัณณ์

- ว่าที่ ร.ต.ท. (ญ) ณัฐฐากูร วุฒิภูมิ 

15 ท่าน

P

Certificate

หลักสูตรที่ 2

*อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

หมายเหตุ 1. * หลักสูตรที่ 1 และ หลักสูตรที่ 2 จะได้รับคะแนน CMTE ไม่เท่ากัน

             2. ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2 ต้องผ่านการเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรในวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ถึงจะได้รับใบ Certificate

สมัครลงทะเบียน

 

สมัครลงทะเบียน

 

 

Share: