medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
22 กุมภาพันธ์ 2561 | 1528

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง Current trends in Diagnosis of Thyroid disease

วันที่ศุกร์ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ ชั้น 2 โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับคะแนน CMTE 5 คะแนน

 

หมายเหตุ :

1. รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน ไม่มีค่าลงทะเบียน

2. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก

สามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบราชการ

สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ : http://www.medtech.psu.ac.th/training/

หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail:somjai.sam@psu.ac.th

สมัครได้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมใจ สมาพรหม

โทรศัพท์ 074-289104 โทรสาร 074-289101 (ผู้ประสานงานฯ)

Share: