medtech.psu@gmail.com 074 28 9119
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย และครอบครัว
  ที่ได้บริจาคชุด PPE จำนวนมาก ให้แก่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ฯ
 • ยินดีต้อนรับ
  คณะเทคนิคการแพทย์ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่

ประวัติความเป็นมาคณะเทคนิคการแพทย์

           สืบเนื่องจากในหลายมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ หรือคณะสหเวชศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคต่างๆ ของภาคใต้ ผลิตบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ รวมถึงกลุ่มเทคนิคการแพทย์สุขภาพอื่นๆ  แต่ขาดสาขาเทคนิคการแพทย์  ด้วยเหตุนี้จึงให้บรรจุหลักสูตรฯ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 9 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

 • 31 มีนาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ (คำสั่ง มอ.ที่ 0619/2548)
 • 24 กรกฎาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (คำสั่ง มอ.ที่ 1495/2549)
 • 11 พฤษภาคม 2550 หลักสูตรผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ม.สงขลาฯ (การประชุมครั้งที่ 93 4/2550)
 • 19 มิถุนายน 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (คำสั่ง มอ.ที่ 1088/2550)
 • 25 กันยายน 2550 จัดส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบความเห็นชอบ , แจ้ง สำนักงาน กพ.เพื่อรับรองคุณวุฒิ และ ส่งสภาเทคนิคการแพทย์
 • ปีการศึกษา พ.ศ. 2551 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

สีของคณะเทคนิคการแพทย์

สีเหลืองทอง ( #FACC06 ) และ สีเลือดหมู (#891A1C)

อาจารย์

บุคลากร

นักศึกษา

สาขาวิชา

บริการ (Services)

บริการต่างๆที่ทางคณะให้บริการ

ระบบคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

บริการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด (TSH และ PKU)

ระบบบันทึกผลเด็กดาวน์ซินโดรม

บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์

ระบบบันทึกผลธาลัสซีเมีย

บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

ข่าวสาร (News)

บุคลากร (Personnel)

รายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในคณะเทคนิคการแพทย์

ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.นัฐ ตัณศิลา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.หาญศึก บุญเชิด

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.จิดาภา เซคเคย์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดารินต์ณัฏ บัวทอง

รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

ดร.พัชราวดี พระยาลอ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.เด่นนภา แซ่หล่อ

อาจารย์

ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล

อาจารย์

ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล

อาจารย์

ดร.ธเนตร ประจันตะเสน

อาจารย์

ดร.ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร

อาจารย์

ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ

อาจารย์

อ.เจษฎา แก้วรากมุข

อาจารย์

อ.สิริวรา ศิริดำรงวัฒนา

อาจารย์

ดร.ณัฐดา ต้นวงศ์

อาจารย์

ผศ.ดร.ยุทธนา เพ็งแจ่ม

อาจารย์

ผศ.ดร.สุธิชา จันทะ

อาจารย์

ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล

อาจารย์

นายมาโนช โลหิต

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวจุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววัชรี ทุ่มเอียด

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวอรอนงค์ ปานแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ ศรีขวัญ

นักวิทยาศาสตร์

นายภัทรภณ รัตนอารียกรณ์

นักวิทยาศาสตร์

นายณัฐวัตร ชูชาติสกุล

นักวิทยาศาสตร์

นายณภัทร พรหมพัฒน์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภิญญา สินธ์สาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววนิดา แก้วสีดำ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวตรีนุช โสเจยยะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวสมใจ สมาพรหม

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวภูมณีรัตน์ พัฒรุจินันทน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวชลธิชา อรุณรุ่งเรือง

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาววรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ

นักวิชาการอุดมศึกษา

นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม

นักวิชาการอุดมศึกษา

นายธีระทัศน์ เสียงอ่อน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายโกสินทร์ ภู่พุทธรักษา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางนุจรี สำเภา

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นางสาววรรณพร หนูรัตน์แก้ว

นักวิชาการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)

คำถามที่นักศึกษาถามบ่อย.

ติดต่อ (Contact)

Location:

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารบริหารวิชาการรวมชั้นที่ 3,4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Call:

074 28 9119

Loading
Your message has been sent. Thank you!