โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Current trends in Diagnosis of Thyroid disease

Current trends in Diagnosis of Thyroid disease.


30 มีนาคม 2561 เวลา 08:30-15:30

ห้องประชุมประกายกาญจน์ ชั้น 2

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

ค่าสมัคร : ฟรี บาท/คน รับจำนวน 60 ท่าน