โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ISO 15189/ ISO 15190 การพัฒนาระบบคุณภาพสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ


15 - 17 มกราคม 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ / เอกสารรายละเอียดโครงการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2562
กำหนดการชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

แบบสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ISO 15189/ ISO 15190 การพัฒนาระบบคุณภาพสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
วันที่  15-17 มกราคม 2563


หลักสูตร

กำหนดการ/วันที่

ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

ค่าสมัคร
(บาท)

วิทยากร

รับจำนวน

Certificate

คะแนน
CMTE

หลักสูตรที่ 1:
ISO 15189: 2012/
15190: 2003
ภาคทฤษฎี

15 ม.ค.63
(ภาคทฤษฎี)

ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 1

- การบรรยายความรู้และอธิบายข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ
ISO 15190: 2003

1,300.-

- อ. รุ่งเรือง จารุมโนกุล
- อ. ปนัดดา มุสิกวัณณ์
- ว่าที่ ร.ต.ท. (ญ) ณัฐฐากูร วุฒิภูมิ 

50 ท่าน


Certificate
หลักสูตรที่ 1

*อยู่ระหว่างดำเนินการ

หลักสูตรที่ 2:
ISO 15189: 2012/
15190: 2003
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

  • 15 ม.ค.63

(ภาคทฤษฎี)

  • 16-17 ม.ค.63

    (ภาคปฏิบัติ)

ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2

- การบรรยายความรู้และอธิบายข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ
ISO 15190: 2003
- การฝึกปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 19011: 2018
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

2,500.-

- อ. รุ่งเรือง จารุมโนกุล
- อ. ปนัดดา มุสิกวัณณ์
- ว่าที่ ร.ต.ท. (ญ) ณัฐฐากูร วุฒิภูมิ 

15 ท่าน


Certificate
หลักสูตรที่ 2

*อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ 1. * หลักสูตรที่ 1 และ หลักสูตรที่ 2 จะได้รับคะแนน CMTE ไม่เท่ากัน
2. ผู้ลงทะเบียนหลักสูตรที่ 2 ต้องผ่านการเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรในวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ถึงจะได้รับใบ Certificate