เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

ประวัติการจัดตั้งคณะ


ประวัติความเป็นมาคณะเทคนิคการแพทย์

           สืบเนื่องจากในหลายมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ หรือคณะสหเวชศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคต่างๆ ของภาคใต้ ผลิตบัณฑิตด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ รวมถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ  แต่ขาดสาขาเทคนิคการแพทย์  ด้วยเหตุนี้จึงให้บรรจุหลักสูตรฯ ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 9 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

  • 31 มีนาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ (คำสั่ง มอ.ที่ 0619/2548)
  • 24 กรกฎาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (คำสั่ง มอ.ที่ 1495/2549)
  • 11 พฤษภาคม 2550 หลักสูตรผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ม.สงขลาฯ (การประชุมครั้งที่ 93 4/2550)
  • 19 มิถุนายน 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (คำสั่ง มอ.ที่ 1088/2550)
  • 25 กันยายน 2550 จัดส่งหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบความเห็นชอบ , แจ้ง สำนักงาน กพ.เพื่อรับรองคุณวุฒิ และ ส่งสภาเทคนิคการแพทย์
  • ปีการศึกษา พ.ศ. 2551 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

สีของคณะเทคนิคการแพทย์

สีเหลืองทอง ( #FACC06 ) และสีเลือดหมู (#891A1C)  

ดอกไม้ประจำคณะเทคนิคการแพทย์

ดอกทานตะวัน

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์