งานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์


หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 หลักสูตร   

ชื่อหลักสูตร           

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  

Bachelor of Science Program in Medical Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ ) 

ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)

 

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of  Science (Medical Technology)

ชื่อย่อ : ฺB.Sc.(Medical Technology)