ข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพร :
ชื่อ - นามสกุล :
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภูมณีรัตน์ พัฒรุจินันทน์
ถวายพระพร : ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรจำปาเทศ
ถวายพระพร : ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายถนอมศักดิ์ พัฒรุจินันทน์
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงสมพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุษณีย์ กลิ่นหอม
ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชลธิชา อรุณรุ่งเรือง
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวตรีนุช โสเจยยะ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณพร หนูรัตน์แก้ว
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางกัญหา ฮูเสน
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิยม ถาวระ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิราภรณ์ กลิ่นหอม
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนฤมล จงวิไลเกษม
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายวราศิลป์ จงวิไลเกษม
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายธรรมรัตน์ จงวิไลเกษม
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธรรชนก จงวิไลเกษม
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางอำพัน ใจฟู
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายไกวัล ถาวระ
ถวายพระพร : ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นิตดาอร กาญจนวงศ์
ถวายพระพร : ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หาญศึก บุญเชิด
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ
ถวายพระพร : ขอทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายจรินทร์ ปานเจี้ยง
ถวายพระพร : ขอทรงพระเจริญ และเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐสุดา ถาวระ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกชมน ยอดมุณี
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมใจ สมาพรหม
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภิญญา สินธ์สาย
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.ชนิดา ทองมณโฑ
ถวายพระพร : ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.ชนิดา ทองมณโฑ
ถวายพระพร : ขอทรงพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์ทอง