ประชาสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.ภูมณีรัตน์ พัฒรุจินันทน์
Name
PHUMANIRAT PATTARUJINAN
ฝ่าย
งานประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9119
Email
phumanirat.p@psu.ac.th, mt_phumanirat@outlook.com