เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

ข่าวสาร

แสดง 41 ถึง 49 จาก 49 ผลลัพธ์
หัวข้อ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2508

รายละเอียดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ค. 57  [ดาวน์โหลด]

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงานอบรมเชิงปฏิบัตการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดกำหนดการ  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานธนาคารเลือดในโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3  กลุ่มภาคใต้ วันที่ 8 - 9  สิงหาคม  2556 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา .....................................................   วันที่ 8 สิงหาคม  2556 08.30-09.30 น. ลงทะเบียน   09.00-09.30 น. พิธีเปิดการอบรม คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.30-12.00 น. -Blood Group System -ABO discrepancy and -problem solving -Case study   12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   13.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการตรวจหมูเลือด ABO วิทยากรประจำกลุ่มย่อย   วันที่ 9 สิงหาคม  2556 09.00-10.00 น. Antibody Screening รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ 10.00-12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ  การตรวจกรองแอนติบอดี วิทยากรประจำกลุ่มย่อย 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   13.00-16.30 น. สรุปและอภิปรายซักถาม ปิดการอบรม รศ.พญ. ศศิธร เพชรจันทร รศ.ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     หมายเหตุ             พักรับประทานอาหารว่าง  10.30 น. และ 14.30 น.                                 วิทยากรประจำกลุ่มย่อย  (6-7 กลุ่ม) 1. อาจารย์วาสนา        บัวทอง                 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. อาจารย์เจษฏา        แก้วรากมุข             คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3. ดร.ณัฐดา              ต้นวงศ์            

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ หมดเขตรับสมัคร 2 ต.ค.56

    ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพันกงานเงินรายได้  ปฏิบัติงานในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพูธที่ 2 ตุลาคม 2556 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา

คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา (Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologist) ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 ห้อง MT307 หลักการและเหตุผล           ในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยในแง่ ต่างๆ อาทิ เช่น การศึกษาจีโนมมิกส์ โปรตีโอมิกส์ ทรานส์คริปโตมิกส์ เป็นต้น     ในแง่การศึกษาวิจัยจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคเทคโนโลยีชีวสารสนเทศถูกนำมา ประยุกต์เพื่อศึกษาทั้งในระดับอณูชีววิทยาและระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของโรค ติดเชื้อ ก่อให้เกิดข้อมูลทางอณูชีววิทยาที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรค ระบาดต่างๆ ประเทศไทยเป็นแหล่งระบาดของเชื้อก่อโรคที่สำคัญหลายชนิด เช่น เชื้อ Mycobacterium tuberculosis, Burkholderia pseudomallei เป็นต้น             ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทั้งในด้านการแพทย์สาธารณสุข รวมถึง นักศึกษา นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี ชีวสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การควบ คุมโรคติดเชื้อในประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีชีวสารส นเทศและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคทั้งในระดับอณูชีววิทยาและ ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการของเทคโนโลยีชีวสารสนเทศศาสตร์ เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวสารสนเทศไปใช้สืบค้น ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับยีน และโปรตีน ซึ่งเป็นพื้นฐานนำไปสู่งานวิจัยประยุกต์ต่อไป ค่าลงทะเบียน สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นจำนวนเงิน 700 บาท สำหรับ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท   กำหนดการ Workshop on Basic Bioinformatics for Microbiologists Date&Time:   May 19-20, 2014; 0900 – 1700 hrs. Place:                         Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand 90110, Room  No: 307 Objectives: This training course is designed to give graduate students, postdocs and microbiologists an understanding of basic bioinformatics for everyday use in microbial genetics and genomics. This course will also give the participants working knowledge of research on molecular epidemiological investigation of bacterial infectious diseases.   Contents and Schedules: May 19, 2014: 0900 - 1200 hrs. Lecture 1:       Bacterial genomes and basic bioinformatics tools for microbiologists Practice 1: Part I:              Genome viewers The participants will be provided a hand on training on using genome browser and annotation tools such as Artemis and other web-based software to visualize microbial genomes. Part II:             Manipulation of DNA Sequences The participants will learn basic techniques in editing, manipulating, and aligning DNA sequences. Software tool such as BioEdit (Ibis Biosciences Inc. USA) will be used.   1300 – 1700 hrs. Lecture 2:       Comparative genomics Practice: Part III:            Genomic comparison tools The participants will be trained on basic comparative genomics. Participants will be able to perform genomic alignments and identify genomic differences. Artemis Comparison Tool (ACT) will be used. Instructor:      Apichai Tuanyok, Ph.D. Assistant Professor, Department of Tropical Medicine, Medical Microbiology and Pharmacology. Genome Microbiologist, Pacific Center for Emerging Infectious Diseases Research John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, USA             E-mail: tuanyok@hawaii.edu   May 20, 2014: 0900 - 1000 hrs. Lecture 3:       Current trend in Laboratory Diagnosis of Tuberculosis Instructor:      Siroj Jitsurong, Ph.D. Faculty of Medical Technology Prince of Songkla University E-mail:  siroj.j@psu.ac.th   1000 - 1200 hrs. Lecture 4:       Application of bioinformatics in molecular epidemiology Current trend in tropical infectious disease Application of bioinformatics in molecular epidemiology of Tuberculosis.   1300 – 1700 hrs. Practice Part IV:           Group assignments and discussion. The participants will be assigned to analyze TB genome data. Each group will present and discuss their findings.   Instructor:      Apichai Tuanyok, Ph.D. Assistant Professor, Department of Tropical Medicine, Medical Microbiology and Pharmacology. Genome Microbiologist, Pacific Center for Emerging Infectious Diseases Research John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, USA             E-mail: tuanyok@hawaii.edu Registration:  April 1st  – May 15th,  2014                         Student 700 THB                         Researcher 1,5 00 THB                         www.medtech.psu.ac.th,  074-2869102-4 FAX 074-289101   Donwnload : -ใบสมัคร -Poster  -Brochure 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 พ.ค. 57  [ดาวน์โหลด]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 2506

รายละเอียดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 มิ.ย. 57  [ดาวน์โหลด]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม