เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

กองทุนคณะเทคนิคการแพทย์


กองทุนคณะเทคนิคการแพทย์

               

                ความเป็นมา

                        ตามที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการเมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2550  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551  และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2554    จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  325 (6/2553)  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2553  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่   331(4/2554)  เมื่อวันที่                28  พฤษภาคม  2554  ได้อนุมัติการจัดตั้งและมีมติอนุมัติให้ใช้ชื่อ  “คณะเทคนิคการแพทย์”    การจัดตั้งกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์   ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่  16 (7/2557)  ลงวันที่  14  ตุลาคม  2557 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 363(1/2558) ลงวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558

              

วัตถุประสงค์ของกองทุน

  1. ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีและหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  3. ให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 

มาร่วมกันระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเงินบริจาคจากกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้เด็กไทยพัฒนาเทคนิคการแพทย์ไทย  โดยการโอนเงินผ่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เลขที่  565-470982-8

ชื่อบัญชี  “ กองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ”

 

     ติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภิญญา  สินธ์สาย

สำนักงานกองทุนคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อาคารบริหารวิชาการรวม  ชั้น 4 ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0 7428 9130  โทรสาร 0 7428 9101 

 

หมายเหตุ : สามารถนำยอดเงินบริจาคนี้ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้