เกี่ยวกับคณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์

แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ประจำปี 2557


ยุทธศาสตร์

1)   บัณฑิตเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน

2)   งานวิจัยมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

3)   การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้

4)   ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : บัณฑิตเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาต่างประเทศ

1.  ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 60 ขึ้นไป

> 55

2.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

1.  จำนวนสื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละปี

> 7

3.  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพ

1.  ร้อยละของบัณฑิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพ

> 70

2.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

> 3.51

3.  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (ภายใน 6 เดือน)

> 75

4.  จำนวนของนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ในแต่ละภาคการศึกษา

< 5

4.  มีระบบสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแสดงความสามารถทางวิชาการ

1.  จำนวนโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ

1

5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ในภาคใต้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้การขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปดูงาน-ฝึกงาน รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาเป็นไปด้วยดี

1.  จำนวน MOU หรือ Network กับหน่วยงาน/สถาบันอื่น

1

2.  จำนวนครั้งของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ไปเยี่ยมชม/เจรจา เชิญมาบรรยาย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน) ระหว่างอาจารย์กับนักเทคนิคการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ

> 10

6.  แก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ทางเทคนิคการแพทย์ในบางสาขา เช่น ธนาคารเลือด ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา เคมีคลินิก

1.  จำนวนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

1

7.  ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน และความรู้สึกภูมิใจในการเป็นสงขลานครินทร์ ซึ่งยึดปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการดำเนินงาน

1.  จำนวนโครงการที่ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน และความรู้สึกภูมิใจในการเป็นสงขลานครินทร์ ซึ่งยึดปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการดำเนินงาน

5

8. ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย

1.  จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย

3

9.  ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะสังคม (Social Skill)

1.  จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะสังคม (Social Skill)

8

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : งานวิจัยมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : ส่งเสริมให้คณะมีผลงานวิจัยที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.  ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยมากขึ้น

1.  จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด

3

2.  จำนวนงานวิจัยที่ได้รับแหล่งทุนจากภายนอก

1

2.  ผลิตงานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชนมากขึ้น

1.  จำนวนงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยจากชุมชน

1

3.  นำผลงานวิจัยของอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำสูง หรือโรคซับซ้อน

1.  มีศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยขั้นสูง

มี

4.  ผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการในรูปแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) อันจะทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมากกว่าการทำงานวิจัยแบบสาขา วิชาเดียว

1.  จำนวนงานวิจัยเชิงบูรณาการในรูปแบบสหสาขาวิชา

1

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ

1.  จำนวนงานวิจัยที่มีชาวต่างชาติร่วมวิจัย

1

6.  ผลักดันให้งานวิจัยที่ผลิตได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง

1.  จำนวนครั้งที่บุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการประสานงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการขอรับความคุ้มครองในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1

2.  จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

3

7.  ส่งเสริมให้งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

1.  จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

1

8.  ผลักดันให้สามารถเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้ภายในปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

1.  จำนวนอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1

2.  ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

64

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะและศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทั่วทั้งภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคมรวมถึงเพื่อเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการ ดำเนินงานของคณะ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้น สูงให้มีความเข้มแข็งในการให้บริการที่หลากหลายแก่บุคคล องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่น

1.  รายได้จากการดำเนินการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

1,800,000.-

2.  มีศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้นสูง

มี

3.  มี Link หน้า Website ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และมีการเผยแพร่การให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิค การแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้นสูง ทาง Website ของคณะ

มี

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน และบูรณาการกับงานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการชุมชนและสังคมในท้องถิ่นภาคใต้

1.  มีงบประมาณในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่เป็นการให้เปล่าเพียงพอและเหมาะสม

มี

2.  จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัด ทั้งที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และบูรณาการกับงานวิจัย ทั้งในรูปแบบที่เป็นการให้เปล่า และมีการคิดค่าธรรมเนียม

2

3.  จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีโจทย์วิจัยจากชุมชน

1

4.  มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ที่เผยแพร่บน Website ของคณะ

มี

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.  มีจุดมุ่งหมายในการบริหารงานคณะที่ชัดเจน

1.  มีโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

มี

2.  มีกลไกในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหวังไว้

1.  มีแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

มี

2.  มีสรุปการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความมั่นคงทางการเงินของคณะ

มี

3.  ปรับและพัฒนาการทำงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.  มีระบบ IT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานของฝ่ายต่างๆ

มี

2.  มีการแจ้งจุด/ข้อที่ต้องพัฒนางานให้บุคลากรรับทราบ รวมถึงกำหนดเป็นหนึ่งในการประเมิน TOR รอบถัดไป

มี

4.  มีการใช้ระบบคุณภาพในการทำงาน

1.  ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

> 95

5.  พัฒนาบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และทักษะในการทำงานและการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ

1.  ร้อยละของจำนวนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่ไปอบรมพัฒนาทักษะการทำงานในแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ

> 95

2.  จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรที่คณะจัด

2

6.  สร้างความดึงดูดใจ/จุดสนใจให้แก่คณะ

1.  คณะมี Website 2 ภาษา

มี

7.  ใช้หลักธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการงานของคณะ

1.  ผลประเมินการดำเนินงานของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

> 3.51

2.  มีระบบรับเรื่องร้องเรียน

มี

 

 

 


 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : บัณฑิตเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาต่างประเทศ

 

1.  ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 60 ขึ้นไป

> 55

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม English Camp

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานวิเทศสัมพันธ์

 

 

2. กำหนดให้นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาสัมนาได้ต้องผ่านการเข้าร่วมและประเมินผลโปรแกรม Tell me more ก่อน

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานวิเทศสัมพันธ์

 

 

3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เช่น มีสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ

 

 

4. บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคนิคการแพทย์เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ

2.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย

1.  จำนวนสื่อการสอน/สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละปี

> 7

1. ส่งอาจารย์เข้าใหม่ไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอน

งานการเจ้าหน้าที่

2. จัดหา/ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น เช่น PowerPoint และ VCD clip เป็นต้น

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณาจารย์ทุกท่าน

3. อาจารย์ผู้สอนใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนการสอน เช่น  LMS๑PSU หรือ Facebookโดยมีการสั่งงาน และส่งงานของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณาจารย์ทุกท่าน

3.  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพ

 

 

1. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบได้ใบประกอบวิชาชีพ

> 70

1. จัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ

2.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

> 3.51

2. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ

3.  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำ (ภายใน 6 เดือน)

> 75

3. จัดโครงการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณาจารย์ทุกท่าน

4.  จำนวนของนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ในแต่ละภาคการศึกษา

< 5

4. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเรียนอ่อน

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ

 

 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในโครงงานนักศึกษา เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำวิจัยใหม่ๆ

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานวิจัย

 

 

6. ส่งนักศึกษาไปดูงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ที่สถานพยาบาลอื่นๆ

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานหลักสูตร

 

 

7. จัดหลักสูตรให้มีการฝึกงาน 2 ครั้ง

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานหลักสูตร

 

 

8. เพิ่มทักษะและความรู้ด้านคลังเลือดในรายวิชา 135-361 ธนาคารเลือด

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 135-361 ธนาคารเลือด

 

 

9. พัฒนาการสอนเป็นแบบ Active learning โดยเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนตามการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และคณาจารย์ทุกท่าน

4.  มีระบบสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแสดงความสามารถทางวิชาการ

1.  จำนวนโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ

1

1.  จัดโครงการนำเสนอโครงงานเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานวิจัย

2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการ

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานหลักสูตร

3. จัดสรรเงินรางวัลสำหรับโครงงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านงานวิจัย

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานวิจัย

5.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ในภาคใต้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้การขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปดูงาน-ฝึกงาน รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาเป็นไปด้วยดี

1. จำนวน MOU หรือ Network กับหน่วยงาน/สถาบันอื่น

1

1. จัดโครงการประชุมเสวนาระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายกับคณะเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ งานวิจัย และงานหลักสูตร

2.  จำนวนครั้งของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ไปเยี่ยมชม/เจรจา เชิญมาบรรยาย/สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน) ระหว่างอาจารย์กับนักเทคนิคการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ

> 10

2. ทำ MOU ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายกับคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่องานวิชาชีพและงานวิจัย

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ งานวิจัย และงานหลักสูตร

 

 

3. จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

งานวิจัย

6.  แก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ทางเทคนิคการแพทย์ในบางสาขา เช่น ธนาคารเลือด ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา เคมีคลินิก

1.  จำนวนอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

1

1. รับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ในสาขาที่ขาดแคลน

งานการเจ้าหน้าที่

2. เชิญนักเทคนิคการแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่คณะขาดแคลนมาเป็นวิทยากร/อาจารย์พิเศษให้แก่นักศึกษาของคณะ

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ และงานหลักสูตร

7.  ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน และความรู้สึกภูมิใจในการเป็นสงขลานครินทร์ ซึ่งยึดปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการดำเนินงาน

1.  จำนวนโครงการที่ปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน และความรู้สึกภูมิใจในการเป็นสงขลานครินทร์ ซึ่งยึดปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการดำเนินงาน

5

1.  สอดแทรกการสอนด้วยการปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน และความรู้สึกภูมิใจในการเป็นสงขลานครินทร์ ซึ่งยึดปณิธานของพระราชบิดาที่ว่า “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการดำเนินงาน

คณาจารย์ทุกท่าน

2. ประกาศยกย่อง เชิดชูนักศึกษาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีแก่คณะ

งานกิจการนักศึกษา

3. จัดโครงการ/กิจกรรมปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน และความรู้สึกภูมิใจในการเป็นสงขลานครินทร์ เช่น โครงการค่ายอาสาคณะเทคนิคการแพทย์, โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก, โครงการวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง, โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย, กิจกรรมสำรวจสุขภาพชุมชนรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน และกิจกรรมนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น

งานกิจการนักศึกษา และหรืองานบริการวิชาการ

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความ ผูกพัน และความรู้สึกภูมิใจในการเป็นสงขลานครินทร์ เช่น โครงการใจดี กายงาม ชูนามสงขลานครินทร์ และโครงการค่ายมหิดล เป็นต้น

งานกิจการนักศึกษา

8. ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย

1.  จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย

3

1.  จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย เช่น โครงการวันไหว้ครู, โครงการวันปีใหม่, โครงการวันลอยกระทง และโครงการวันสงกรานต์  เป็นต้น

งานกิจการนักศึกษา

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเพณีอันดีงามของไทย เช่น กิจกรรมพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมถิ่นใต้  และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เป็นต้น

งานกิจการนักศึกษา

9.  ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะสังคม (Social Skill)

1. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะสังคม (Social Skill)

8

1. จัดโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะสังคม (Social Skill) เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, โครงการเปิดบ้านทานตะวัน, โครงการราตรีสีเหลืองทอง, โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตจบใหม่, โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่, โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เทคนิคการแพทย์, โครงการกีฬาสหเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์ และโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด เป็นต้น

งานกิจการนักศึกษา

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะสังคม (Social Skill) เช่น โครงการกีฬาเฟรชชี่, โครงการกีฬา 14 คณะ, โครงการประชุมเชียร์, โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา, โครงการสัมนาสโมสรนักศึกษา และโครงการปลูกป่า  เป็นต้น

งานกิจการนักศึกษา และหรือสโมสรนักศึกษาคณะ

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  : งานวิจัยมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : ส่งเสริมให้คณะมีผลงานวิจัยที่เผยแพร่หรือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.  ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยมากขึ้น

1. จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด

3

1. จัดสรรทุนสมทบการทำวิจัย

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

2. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับแหล่งทุนจากภายนอก

1

2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยต่างๆ ให้แก่อาจารย์ และบุคลากร

งานวิจัย

 

 

3. ใช้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยขั้นสูง สนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์

คณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

 

 

4. สนับสนุนทุนวิจัยให้โครงการวิจัยที่ได้รับแหล่งทุนจากภายนอกที่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

2.  ผลิตงานวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยจากชุมชนมากขึ้น

1. จำนวนงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยจากชุมชน

1

1.  แจ้งให้คณาจารย์ทราบถึงนโยบายที่ให้อาจารย์บูรณาการงานวิจัยกับการบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และงานวิจัย

2. จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป้าหมายเพื่อหาโจทย์วิจัยจากชุมชน

คณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

3. สนับสนุนทุนวิจัยและทรัพยากร/มีการให้รางวัลแก่งานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

3.  นำผลงานวิจัยของอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำสูง หรือโรคซับซ้อน

1. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยขั้นสูง

มี

1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัย ขั้นสูง เพื่อรองรับผลงานวิจัยของอาจารย์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการวินิจฉัยโรคขั้น สูง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

4.  ผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงบูรณาการในรูปแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) อันจะทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมากกว่าการทำงานวิจัยแบบสาขา วิชาเดียว

1. จำนวนงานวิจัยเชิงบูรณาการในรูปแบบสหสาขาวิชา

1

1.  จัดสรรทุนสมทบการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่ร่วมกับนักวิจัยในสาขาอื่นๆ

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

2.  สนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับสถาบันภายนอก

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

3.  สร้างความร่วมมือกับอาจารย์/นักวิจัยในสาขาอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ได้

คณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ

1. จำนวนงานวิจัยที่มีชาวต่างชาติร่วมวิจัย

1

1. มีทุนสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างชาติ

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ

2. รับอาจารย์ใหม่ที่มีศักยภาพในการทำวิจัยร่วมกับชาวต่างชาติ

งานการเจ้าหน้าที่

3. สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานที่ต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยต่างชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย และงานวิเทศสัมพันธ์

6.  ผลักดันให้งานวิจัยที่ผลิตได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง

1. จำนวนครั้งที่บุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการประสานงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการขอรับความคุ้มครองในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1

1)  ส่งเจ้าหน้าที่งานวิจัยไปอบรมเกี่ยวกับการประสานงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการขอรับความคุ้มครองในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวมถึงการผลักดันผลงานที่ได้รับความคุ้มครองแล้วออกสู่เชิงพาณิชย์

คณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย และงานวิจัย

2.  จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

3

2)  ส่งอาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิ บัตร เพื่อให้สามารถทราบว่าผลงานของตนเองมีความใหม่หรือไม่ สามารถขอรับความคุ้มครองได้หรือไม่ รวมถึงเพื่อให้สามารถเขียนร่างคำขอได้อย่างถูกต้อง

คณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย คณาจารย์ทุกท่าน และงานวิจัย

 

 

3)  ตั้งรางวัลให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ

7.  ส่งเสริมให้งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

1

1. จัดสรรเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คณะกรรมการกองทุนวิจัยประจำคณะ

 

 

2. จัดสรรเงินรางวัลสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ หรือ โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

8.  ผลักดันให้สามารถเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้ภายในปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

1. จำนวนอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1

1.  เริ่มร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

คณบดี

2. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

64

2.  ผลักดันให้อาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์มากขึ้น

รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย และงานการเจ้าหน้าที่

 

 

3.  สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

รองคณบดี และงานการเจ้าหน้าที่

 

 

4.  รับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมาทำงาน

รองคณบดี และงานการเจ้าหน้าที่

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะและศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทั่วทั้งภาคใต้ เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคม รวมถึงเพื่อเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งาน / โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้น สูงให้มีความเข้มแข็งในการให้บริการที่หลากหลายแก่บุคคล องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่น

1.  รายได้จากการดำเนินการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

1,800,000.-

1. การให้บริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

 

คณบดี และรองคณบดีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บบริการเทคนิคการแพทย์

2.  มีศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้นสูง

มี

2. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้นสูง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะ

3.  มี Link หน้า Website ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และมีการเผยแพร่การให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิค การแพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้นสูง ทาง Website ของคณะ

มี

3.  จัดทำ Link หน้า Website ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก Website ของคณะ และเผยแพร่การให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการ แพทย์และการวินิจฉัยโรคขั้นสูง ทาง Website ของคณะ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมีการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน และบูรณาการกับงานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการชุมชนและสังคมในท้องถิ่นภาคใต้

1.  มีงบประมาณในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่เป็นการให้เปล่าเพียงพอและเหมาะสม

มี

1. จัดสรรงบประมาณ/มีมาตรการในการหาเงินสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่เป็นการให้เปล่าให้เพียงพอและหมาะสม

คณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะ และงานนโยบายและแผน

2.  จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่จัด ทั้งที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และบูรณาการกับงานวิจัย ทั้งในรูปแบบที่เป็นการให้เปล่า และมีการคิดค่าธรรมเนียม

2

2.  จัดหาทุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัยได้

คณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะ และงานบริการวิชาการ

3.  จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีโจทย์วิจัยจากชุมชน

1

3.  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการสำคัญๆ ของคณะ รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพให้บุคคล หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ รับทราบ ทั้งทางการบอกกล่าว แผ่นพับ Website 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน

4.  มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ที่เผยแพร่บน Website ของคณะ

มี

4.  มืการออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมาย เพื่อหาโจทย์วิจัยจากชุมชน

คณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

 

 

5.  จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่างๆ เช่น โครงการวัน ม.อ.วิชาการ, โครงการวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง, โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก และอื่นๆ เป็นต้น

งานบริการวิชาการ

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. มีจุดมุ่งหมายในการบริหารงานคณะที่ชัดเจน

1.  มีโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน

มี

1.  ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารให้มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงอนาคตที่จะมีการขยายองค์กรด้วย

ผู้บริหาร

และงานนโยบายและแผน

2.  กำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ โดยคำนึงถึงแผนทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง

ผู้บริหาร

และงานนโยบายและแผน

3.  กระจายงานและสั่งการอย่างมีระบบ โดยยึดตามโครงสร้างการบริหาร ดังการประชุม morning brief เพื่อสั่งการและติดตามงานของแต่ละฝ่าย

ผู้บริหาร

2. มีกลไกในการรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหวังไว้

1.  มีแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

มี

มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

งานนโยบายและแผน

2.  มีสรุปการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความมั่นคงทางการเงินของคณะ

มี

มีการจัดทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความมั่นคงทางการเงินของคณะอย่างต่อเนื่อง

งานการเงินและบัญชี

3. ปรับและพัฒนาการทำงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.  มีระบบ IT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานของฝ่ายต่างๆ

มี

1.  พัฒนาการใช้ระบบ IT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานให้เชื่อมโยงกันทุกฝ่ายงานอย่างเป็นระบบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.  มีการแจ้งจุด/ข้อที่ต้องพัฒนางานให้บุคลากรรับทราบ รวมถึงกำหนดเป็นหนึ่งในการประเมิน TOR รอบถัดไป

มี

2.  คณะกรรมการประเมินและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรแจ้งจุด/ข้อที่ต้องพัฒนา งานให้บุคลากรรับทราบ รวมถึงกำหนดเป็นหนึ่งในการประเมิน TOR รอบถัดไป

คณะกรรมการประะเมิน TOR

4. มีการใช้ระบบคุณภาพในการทำงาน

1.  ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

> 95

1.  มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร

งาประกันคุณภาพ

2.  ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีการดำเนินงานตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA

ผู้บริหาร คณาจารย์

และบุคลากรทุกคน

5. พัฒนาบุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และทักษะในการทำงานและการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพ

1.  ร้อยละของจำนวนผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่ไปอบรมพัฒนาทักษะการทำงานในแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ

> 95

1.  ส่งคณาจารย์และบุคลากรไปอบรมพัฒนาทักษะการทำงานในแต่ละด้านที่ตนเองรับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าที่

2.  จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรที่คณะจัด

2

2.  จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่

6. สร้างความดึงดูดใจ/จุดสนใจให้แก่คณะ

1.  คณะมี Website 2 ภาษา

มี

1. จัดทำเวปไซต์ของคณะให้มีระบบ 2 ภาษา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ใช้หลักธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการงานของคณะ

1.  ผลประเมินการดำเนินงานของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

> 3.51

1. มีช่องทางเพื่อติดต่อคณบดีโดยตรง เช่น สายตรงคณบดีผ่านทางอีเมลล์ ไลน์ หรือหน้าเวปไซต์

คณบดี

2.  มีระบบรับเรื่องร้องเรียน

มี

2. แต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ เพื่อวางระบบปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่กำหนด

ผู้บริหาร

 

 

3. ประเมินผลการดำเนินงานของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการประะเมิน TOR

 

 

4. สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียน

งานการเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

แผน กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 นี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่........ (......../....................) วันที่....................................

 

(รศ.ดร.ศิโรช  จิตต์สุรงค์)

ประธานกรรมการ

(อาจารย์วาสนา บัวทอง)

รองประธานกรรมการ

(ดร.จิดาภา  เซคเคย์)

กรรมการ

(ผศ.ดร.วิมลมาลย์  ศรีรุ่งเรือง)

กรรมการ

(ดร.ณัฐดา  ต้นวงศ์)

กรรมการ

(ดร.ขนิษฐา  ศรีนวล)

กรรมการ