นักวิทยาศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
นายมาโนช โลหิต
Name
MANOCH LOHIT
ฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9108
Email
manoch.l@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.จุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์
Name
JUREERAT JAROENRIT
ฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9111
Email
jureerat.j@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.วัชรี ทุ่มเอียด
Name
WATCHAREE TOOMEIAT
ฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9111
Email
watcharee.t@psu.ac.th