ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่คณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
นายโกสินทร์ ภู่พุทธรักษา
Name
KOSIN POOPUTTARUKSA
ฝ่าย
ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่
ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค
เบอร์โทร
074-28-9131
Email
kosin.p@psu.ac.th