งานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
นายธีระทัศน์ เสียงอ่อน
Name
TEERATAT SIANG-ON
ฝ่าย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร
074-28-9108
Email
teeratat.s@psu.ac.th