งานกิจการนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์


แบบฟอร์มสำหรับสโมสรนักศึกษา
แบบฟอร์มที่ 1.     เสนอโครงการ/กิจกรรมสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
แบบฟอร์มที่ 2.     ขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมพร้อมอนุมัติใช้เงินและยืมเงิน
แบบฟอร์มที่ 3.     สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มที่ 4.     รายงานประชุม
แบบฟอร์มที่ 5.     ขอใช้สถานที่ต่างๆ
แบบฟอร์มที่ 6.     ยืม/ส่งคืนพัสดุ
แบบฟอร์มที่ 7.     หนังสืออนุญาตให้นักศึกษาไปทัศนศึกษา
แบบฟอร์มที่ 8.     ขอสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
แบบฟอร์มที่ 9.     บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
แบบฟอร์มที่ 10.   ใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มที่ 11.   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มที่ 12.   ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ (ภายนอกคณะ)
แบบฟอร์มที่ 13.   ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ – วัสดุวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการ (ของคณะ)
แบบฟอร์มที่ 14.   ขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการ
แบบฟอร์มที่ 15.   ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าหอพัก
แบบฟอร์มที่ 16.   ขอเชิญอาจารย์/บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
แบบฟอร์มที่ 17.   ขอนุญาตนำยานพาหนะเข้าเขตหอพัก

 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

1. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
2. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
3. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
4. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการขอบิลในการจัดโครงการสโมสรนักศึกษา

1. วิธีการขอบิลในการจัดโครงการสโมสรนักศึกษา
2. ตัวอย่างบิลเงินสด
3. ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
4. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (โลตัส-แม็คโคร-บิกซี)
5. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินออกเป็นชุด
6. เลขบัตรประจำตัวของผู้เสียภาษีอากร ของมหาวิทยาลัย
7. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน