งานกิจการนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ปฏิทินโครงการ


ปฏิทินโครงการงานกิจการนักศึกษา
1. ประจำปีการศึกษา 2556
2. ประจำปีการศึกษา 2557
3. ประจำปีการศึกษา 2558
4. ประจำปีการศึกษา 2559

 

ปฏิทินโครงการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ประจำปีการศึกษา 2557
2. ประจำปีการศึกษา 2558
3. ประจำปีการศึกษา 2559