งานกิจการนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบัน