งานกิจการนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม


ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2556
1. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557 
4. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน ปีการศึกษา 2557
5. โครงการขายของน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
6. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2557

1. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558
2. โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2558 “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อประชาชน”
3. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
4. โครงการแห่เทียนพรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2558
5. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
7. โครงการขายของน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
8. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
9. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2556
1. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557 
4. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน ปีการศึกษา 2557
5. โครงการขายของน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
6. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2558

1. โครงการเทคนิคการแพทย์ - สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2558  16 - 17 มกราคม 2559
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  21 มกราคม 2559

3. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   24 มกราคม 2559
4. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
9 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

5. โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   19 - 29 มีนาคม 2559
6. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
12 พฤษภาคม 2559

7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  12 พฤษภาคม 2559
8. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 16 และ 18 - 19 พฤษภาคม 2559
9. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  4 - 5 มิถุนายน 2559

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 3/2557

1. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558
2. โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2558 “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อประชาชน”
3. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
4. โครงการแห่เทียนพรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2558
5. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
7. โครงการขายของน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
8. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
9. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2559

1. โครงการใจดีกายงาม ชูนามสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559   14 กุมภาพันธ์ 2560
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560  16 กุมภาพันธ์ 2560

3. โครงการเทคนิคการแพทย์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559  19 กุมภาพันธ์ 2560
4. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  19 กุมภาพันธ์ 2560
5. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560  8 - 9 เมษายน 2560

6. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  20 พฤษภาคม 2560

7. โครงการ Backpacking คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  10 - 11 มิถุนายน 2560

8. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556  10 - 11 มิถุนายน 2560

 

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 2/2558

1. โครงการเทคนิคการแพทย์ - สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2558  16 - 17 มกราคม 2559
2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  21 มกราคม 2559

3. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MT คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   24 มกราคม 2559
4. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 2/2558)
9 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

5. โครงการกีฬาศรีตรังเกมส์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   19 - 29 มีนาคม 2559
6. โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
12 พฤษภาคม 2559

7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  12 พฤษภาคม 2559
8. โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 16 และ 18 - 19 พฤษภาคม 2559
9. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559  4 - 5 มิถุนายน 2559