งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.นฤมล จงวิไลเกษม
Name
NARUMOL CHONGWILAIKASEM
ฝ่าย
งานวิจัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9114
Email
narumol.ch@psu.ac.th