งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.นฤมล จงวิไลเกษม
Name
NARUMOL CHONGWILAIKASEM
ฝ่าย
งานวิจัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9114
Email
narumol.ch@psu.ac.th

ชื่อ
นางสวนา สิงห์ขรณ์
Name
SAWANA SINGKHORN
ฝ่าย
ศูนย์บริการคณะเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทร
074-28-9134
Email
sawana.s@psu.ac.th