งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์


ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI For QA

วารสารใน Scopus Scopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

วารสารใน ISI web of knowledge

Web of Knowledge (formerly known as ISI Web of Knowledge) is an academic citation indexing and search service ตรวจสอบรายชื่อวารสาร  ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

วารสารใน Thai-Journal Citation Index (TCI)

Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ตรวจสอบรายชื่อวารสาร  ตรวจสอบรายชื่อวารสาร

รายชื่อสำนักพิมพ์/วารสารที่ควรระมัดระวังในการตีพิมพ์

 ตรวจสอบรายชื่อวารสาร จากเว็บ Scholarly Open Access Critical analysis of scholarly open-access publishing

22 May 2018

รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2010-ปัจจุบัน