งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

กองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์


กองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  1. ประกาศกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบ 2563
  2. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ปีงบ 2563
  3. ทุนเริ่มต้นวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่ ปีงบ 2563
  4. ทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบ 2563
  5. แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ Page Charge / จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  6. แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่บทความ ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI ทุกควอไทล์
  7. แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนค่าตรวจทานต้นฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้จัดทำบทความแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม)

เอกสารเพิ่มเติม

- การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2562 ของสำนักวิจัยและพัฒนา (ประกาศ/แบบฟอร์ม/รายละเอียดต่างๆ)

การสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ของสำนักวิจัยและพัฒนา (ประกาศ/ใบสมัครทุน)

- การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2563 ของสำนักวิจัยและพัฒนา 

 

คำนิยามและความหมายของการแยก ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ คลิ๊กจ้า

อ้างอิงจาก หน้าเว็บไซต์ http://hm.npru.ac.th/LawandFrom/dataFrom/FM001.pdf