งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

คู่มือการปฏิบัติงานงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่)


เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รหัสเอกสาร      SOP-MT / Research – 02

เอกสารประกอบ

เรื่อง  ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนจัดตั้งเครือข่ายวิจัย (DoE, CoE, RC) จากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รหัสเอกสาร      SOP-MT / Research – 03 เอกสารประกอบ

สามารถดาว์นโหลดข้อมูลและแบบฟอร์มได้ที่ คลิ๊ก