งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศทุน/แหล่งทุนสนับสนุน


+ เงินทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊ก

+ เงินทุนงบบูรณาการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563  คลิ๊ก

+ เงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย คลิ๊ก

+ Pีublication Clinic  คลิ๊ก

+ วิจัยกับเอกชน : ขั้นตอนการทำวิจัยกับเอกชน คลิ๊ก

+ ชื่อแหล่งทุนภายในประเทศ และ ชื่อแหล่งทุนต่างประเทศ

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัย ม.อ. ปีงบ 2563 

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 29 พ.ย. 62 

ทุนพัฒนานักวิจัย

ทุนวิจัยองค์ความรู้

ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ

เปิดรับทั้งปี 

ทุนวิจัยสถาบัน

ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่

ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ

ทุนเมธาจารย์ และ ทุนปราชญาจารย์ ม.อ. 

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/budget-income

(เอกสารมอ 166/ว 1784 ลว. 20 ส.ค. 62)