งานวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์

ประกาศทุน/แหล่งทุนสนับสนุน


+ เงินทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊ก

+ เงินทุนงบบูรณาการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563  คลิ๊ก

+ เงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย คลิ๊ก

+ Pีublication Clinic  คลิ๊ก

+ วิจัยกับเอกชน : ขั้นตอนการทำวิจัยกับเอกชน คลิ๊ก

+ ชื่อแหล่งทุนภายในประเทศ และ ชื่อแหล่งทุนต่างประเทศ