งานประกันคุณภาพคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.ชลธิชา อรุณรุ่งเรือง
Name
CHONTHICHA ARUNRUNGRUEANG
ฝ่าย
งานประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9129
Email
chonthicha.a@psu.ac.th