งานการเจ้าหน้าที่คณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.นิตดาอร กาญจนวงศ์
Name
NITDAON KANJANAWONG
ฝ่าย
งานการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง
พนักงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร
074-28-9128
Email
hathaichanok.k@psu.ac.th