งานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.วรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ
Name
WARANPHAT ROTJANAWANITKIT
ฝ่าย
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9103
Email
kittiwan-r@psu.ac.th