งานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะเทคนิคการแพทย์

โครงสร้าง แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา


หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 (ใช้กับนักศึกษารหัส 55 - 59)

     โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 

     แผนการเรียน

     คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (ใช้กับนักศึกษารหัส 60 เท่านัั้น)

     โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 

      แผนการเรียน

      คำอธิบายรายวิชา

      รายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (วิชาเลือก 895-XXX หน้า 3-14)

หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไปเท่านั้น)

   แผนการเรียนแบบ Modules  Update 21/01/63

   แผนการลงทะเบียนของนักศึกษา รหัส 61 (ปรับแผนการเรียนเป็นแบบ Module เริ่มชั้นปีที่ 2 เทอม 2/2562) Update 20/01/63

    แผนการลงทะเบียนของนักศึกษา รหัส 62 Update 20/01/63

    แผนการลงทะเบียนของนักศึกษา รหัส 63 Update 29/05/63