งานหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์


หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 หลักสูตร   

ชื่อหลักสูตร           

         1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2551 – 2554) สำหรับนักศึกษารหัส 51-54

         1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 – 2559) สำหรับนักศึกษารหัส 55-59

         1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560) สำหรับนักศึกษารหัส 60 เท่านั้น

         1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561) สำหรับนักศึกษารหัส 61 เท่านั้น

 

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ ) 
Bachelor of  Science (Medical Technology)

อักษรย่อปริญญา        

(ภาษาไทย)                วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
(ภาษาอังกฤษ)            B.Sc. (Medical Technology)