งานพัสดุคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.ตรีนุช โสเจยยะ
Name
THREENOOT SOJERYA
ฝ่าย
งานพัสดุ
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9104
Email
treenoot.s@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.สมใจ สมาพรหม
Name
SOMJAI SAMAPROM
ฝ่าย
งานพัสดุ
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9121
Email
somjai.sam@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.กชมน ยอดมุณี
Name
KOTCHAMON YODMUNEE
ฝ่าย
งานพัสดุ
ตำแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทร
074-28-9121
Email
kotchamon.y@psu.ac.th