งานการเงินและบัญชีคณะเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่


ชื่อ
น.ส.วนิดา แก้วสีดำ
Name
WANIDA KAEWSEDAM
ฝ่าย
งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร
074-28-9102
Email
wanida.ka@psu.ac.th

ชื่อ
น.ส.สุภิญญา สินธ์สาย
Name
SUPINYA SINSAY
ฝ่าย
งานการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร
074-28-9130
Email
supinya.si@psu.ac.th