ภาพถ่ายโครงการค่ายอาสาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการค่ายอาสาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

กิจกรรมวันที่
-