แบบฟอร์มกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ตามประกาศกองทุนวิจัยคณะฯ

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

  1. แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะฯ-ประเภทการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (Page charge) Download 
  2. แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะฯ-ประเภทเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ Download 
  3. แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะฯ-ประเภทเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย/รางวัลผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ สำหรับบุคลากร/นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ Download 
  4. แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ Download 
  5. แบบฟอร์มขอรับเงินสมทบทุนการทำวิจัย Download 
  6. แบบฟอร์มขอรับทุนพัฒนานักวิจัย ประเภทที่ 1 Download  และ แบบข้อเสนอโครงการ Download  

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศกองทุนวิจัยคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิ๊ก  

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปี 2560 คลิ๊ก 

   From Research - Adjust Version 6.0 - 28 april 2017

ไฟล์แนบ
60-1-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินสมทบการเดินทางไปปฏิบัติงาน-อื่นๆ.docx
60-1-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินสมทบการเดินทางไปปฏิบัติงาน-อื่นๆ.pdf
60-4-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-การประเมินข้อเสนอโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ.docx
60-4-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-การประเมินข้อเสนอโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
60-5-page-charge-form-60.doc
60-5-page-charge-form-60.pdf
60-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.docx
60-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.pdf
60-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.docx
60-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.pdf
ประกาศกองทุนวิจัยคณะปีงบ2560-สแกนPR.pdf
60-1-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินสมทบการเดินทางไปปฏิบัติงาน-อื่นๆ.docx
60-1-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินสมทบการเดินทางไปปฏิบัติงาน-อื่นๆ.pdf
60-4-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-การประเมินข้อเสนอโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ.docx
60-4-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-การประเมินข้อเสนอโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf
60-5-page-charge-form-60.doc
60-5-page-charge-form-60.pdf
60-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.docx
60-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.pdf
60-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.docx
60-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.pdf
ประกาศกองทุนวิจัยคณะปีงบ2560-สแกนPR.pdf
กิจกรรมวันที่
-