แบบฟอร์มกองทุนวิจัยคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 - ล่าสุด

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ตามประกาศกองทุนวิจัยคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

-แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะฯ-ประเภทการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ (Page charge) Download 

-แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะฯ-ประเภทเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ Download 

-แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุนวิจัยคณะฯ-ประเภทเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย/รางวัลผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับบุคลากร/นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ Download  

-แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ Download 

-แบบฟอร์มขอรับเงินสมทบทุนการทำวิจัย Download 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ประกาศกองทุนวิจัยคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิ๊ก  

From Research - Adjust Version 3.0 - 8 AUG 2016

                                                                    

 

 

ไฟล์แนบ
58-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.docx
58-5-page-charge-form-58.doc
58-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัย-เงินรางวัล.docx
58-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัย-เงินรางวัล.pdf
59-5-page-charge-form-59.pdf
59-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.pdf
59-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.pdf
59-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.pdf
59-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.pdf
59-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.pdf
59-5-page-charge-form-59.pdf
59-6-แบบฟอร์มขอเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย-ระดับชาติ-นานาชาติ-oral-poster.pdf
59-7-แบบฟอร์มขอรับทุนกองทุนวิจัยคณะ-เงินรางวัล.pdf
59-5-page-charge-form-59.pdf
กิจกรรมวันที่
-